video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

54

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای باورهای خودکار آمدی شغلی دختران و پسران دبیرستانی

نویسندگان

فولادچنگ محبوبه

صفحات

 صفحه شروع 334 | صفحه پایان 343

چکیده

 مقدمه: شواهد موجود بیانگر نقش باورهای خودکار آمدی در انتخاب مشاغل و رشد حرفه ای است. این باورها ممکن است در دو جنس متفاوت باشند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه باورهای خودکار آمدی شغلی دختران و پسران دبیرستانی استان فارس انجام شده است.روش کار: این مطالعه مقایسه ای بر روی دانش آموزان دبیرستانی استان فارس انجام شد. شرکت کنندگان شامل 1833 دانش آموز دبیرستانی (1007 دختر و 826 پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای از بین مناطق مختلف استان فارس انتخاب شدند. تمامی شرکت کنندگان پرسش نامه خودکار آمدی شغلی را تکمیل کردند. پایایی و روایی ابزار با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و روایی ملاکی بررسی شد و به منظور تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد.یافته ها: دختران و پسران در خودکار آمدی تحصیلی مشاغل مردانه تفاوت معنی داری نداشتند (P>0.05), در حالی که دختران نمرات پایین تری در مورد باورهای خودکار آمدی انجام وظایف شغل های مردانه کسب کردند(P=0.03) . دختران نمرات بالاتری در مورد خودکار آمدی تحصیلی مشاغل زنانه (P=0.0001) و خودکار آمدی انجام وظایف شغلی زنانه (P=0.0001) کسب کردند.نتیجه گیری: بر خلاف مشاغل زنانه, دختران در مشاغل مردانه خودباوری کمتری در کارآمدی خود دارند گرچه از خودکار آمدی تحصیلی برابر سود می برند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی