مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه فرهنگستان | سال:1386 | دوره:3 | شماره:3 (ویژه نامه دستور) | صفحه شروع:187 | صفحه پایان:202

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

334

دانلود:

98

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اسامی و صفات گزاره ای در زبان فارسی

صفحات

 صفحه شروع 187 | صفحه پایان 202

چکیده

 در این مقاله نشان داده می شود که کتاب های دستور زبان فارسی و فرهنگ های این زبان, در مورد تعیین مقوله نحوی یا واژگانی تعداد قابل توجهی از کلمات قاموسی زبان فارسی, مانند «انجام», «حفظ», «فراموش», و «وادار», اتفاق نظر ندارند و در این زمینه, در آنها تناقضات و ناهماهنگی های قابل توجه و مشکل آفرینی وجود دارد. این ناهماهنگی ها - که هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی تبعات منفی به دنبال دارند - ناشی از عدم شناخت ماهیت و نقش اصلی این واژه ها در زبان فارسی امروز است. از آنجا که این واژه ها دارای ساخت موضوعی و گزاره ای هستند, پیشنهاد می شود که بر اساس کاربرد واقعی و با توجه به نقش گزاره ای آنها در ترکیبات و جملات دستوری, این کلمات در دو دسته, تحت عناوین «اسامی گزاره ای» و «صفات گزاره ای», طبق بندی شوند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID