مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

444

دانلود:

404

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اعتباریابی درونی مدل طراحی آموزشی برای محیطهای یادگیری کارورزی تأمل-محور (با تأکید بر داربست زنی، همتاسنجی و همتا بازخورددهی)

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 30

چکیده

تأمل در تدریس, روشی شناخته شده برای یادگیری تدریس است. تأمل شکلی است از تفکر که با نگاه به خود در پی بهبود بخشیدن است. از همین رو, رویکردهای اخیر کارورزی به سوی رویکرد تأملی گرایش پیداکرده اند. با این حال مدلهای با جزئیات برای طراحی و اجرای کارورزی تأمل-محور در دسترس نیست. در این تحقیق سعی شده است تا یک مدل طراحی آموزشی برای طراحی این گونه محیطها اعتباریابی شود. چارچوب نظری مدل بر اساس نظریه سازنده گرایی اجتماعی بوده است. عناصر مدل با بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و درنظرگرفتن چالشهای این گونه محیطها, بر اساس سه عنصر موقعیت آموزشی(شرایط, روشها و نتایج) و مراحل آن در قالب مراحل تحلیل, طراحی, توسعه, اجرا و ارزشیابی سازماندهی شده است. در این پژوهش, به منظور اصلاح و تائید مدل, از روش اعتباریابی درونی استفاده شده است. اعتباریابی درونی در این تحقیق با دو راهبرد بررسی متخصصان و قابلیت استفاده انجام شده است. در راهبرد اول, متخصصان فناوری, مدل را از منظر تخصص طراحی آموزشی بررسی کردند. در راهبرد دوم, افرادی که باید با استفاده از مدل, آموزشهای خود را طراحی کنند, یعنی مربی-معلمان, یک نمونه طراحی و مشکلات و اعتبار مدل را در عمل بررسی کردند. مشارکت کنندگان در این اعتباریابی شامل متخصصان طراحی آموزشی (5 نفر) و مربی-معلمان (4 نفر) بودند. این اعتباریابی در چهار دور انجام شد. بر اساس نظرات مشارکت کنندگان, مدل اصلاح شد و درنهایت مورد تائید قرار گرفت (میزان توافق: 88%). از این مدل می توان به مثابه راهنما در طراحی محیطهای یادگیری کارورزی تأمل-محور برای ارتقای تأمل دانشجومعلمان بهره­ مند شد. پیشنهاد می شود در پژوهشهای آینده, اعتباریابی بیرونی این مدل انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عظیمی، اسماعیل، حاتمی، جواد، فردانش، هاشم، و نوروزی، امید. (1398). اعتباریابی درونی مدل طراحی آموزشی برای محیطهای یادگیری کارورزی تأمل-محور (با تأکید بر داربست زنی, همتاسنجی و همتا بازخورددهی). تعلیم و تربیت، 35(1 (پیاپی 137) )، 9-30. SID. https://sid.ir/paper/87744/fa

  Vancouver: کپی

  عظیمی اسماعیل، حاتمی جواد، فردانش هاشم، نوروزی امید. اعتباریابی درونی مدل طراحی آموزشی برای محیطهای یادگیری کارورزی تأمل-محور (با تأکید بر داربست زنی, همتاسنجی و همتا بازخورددهی). تعلیم و تربیت[Internet]. 1398؛35(1 (پیاپی 137) ):9-30. Available from: https://sid.ir/paper/87744/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل عظیمی، جواد حاتمی، هاشم فردانش، و امید نوروزی، “اعتباریابی درونی مدل طراحی آموزشی برای محیطهای یادگیری کارورزی تأمل-محور (با تأکید بر داربست زنی, همتاسنجی و همتا بازخورددهی)،” تعلیم و تربیت، vol. 35، no. 1 (پیاپی 137) ، pp. 9–30، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/87744/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی