مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تعلیم و تربیت
سال:1384 | دوره:21 | شماره:3 (مسلسل 83)
صفحه شروع:61 | صفحه پایان:85

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,017

دانلود:

79

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی معلمان از روش های ارزشیابی تکوینی و میزان کاربرد آن در کلاس درس، نمونه موردی استان همدان

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 85

چکیده

 در بحث ارزشیابی پیشرفت تحصیلی, ارزشیابی تکوینی عبارت است از سنجش یادگیری دانش آموزان در حین اجرای یک دوره آموزشی و استفاده از نتایج آن برای بهبود فرایند تدریس و یادگیری. در مقاله حاضر به موضوع میزان آگاهی معلمان از ارزشیابی تکوینی, میزان کاربرد آن در کلاس درس و مشکلات موجود بر سر راه معلمان پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه, معلمان و دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1383-1382 در استان همدان بوده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان آگاهی معلمان در «شناخت مفاهیم», «تعاریف», «فرایندهای اجرایی» و روش های ارزشیابی تکوینی در حد «متوسط» است؛ اما میزان آگاهی آن ها از «مراحل اجرایی» ارزشیابی تکوینی در حد «کم» بوده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که معلمان در کلاس درس زمانی محدود را به ارزشیابی تکوینی اختصاص داده اند. آنان به دلیل عدم آگاهی از چگونگی تدوین «طرح ارزشیابی» در «اجرای ارزشیابی تکوینی» نیز با مشکل مواجه هستند. در تجزیه و تحلیل نتایج و بازخورد به دانش آموزان نیز مشکلاتی وجود دارد. همچنین معلمان نمی توانند از نتایج ارزشیابی استفاده کنند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.