مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و تکنولوژی محیط زیست | سال:1394 | دوره:17 | شماره:1 (مسلسل 64) | صفحه شروع:37 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

276

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفیت و کمیت فاضلاب های صنایع غذایی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب (مطالعه موردی: کارخانه مینو- خرمدره)

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 47

چکیده

 زمینه و هدف: به دلیل نگرانی در کمیت و کیفیت فاضلاب های صنعتی و عوارض آن بر انسان و محیط زیست و وجود مواد آلاینده متفاوت در این فاضلاب و عدم اطلاع از وضعیت پارامترها و تاثیر آن بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب, این تحقیق در شرکت مینو خرمدره به منظور بررسی کمیت و کیفیت فاضلاب آن انجام شد.مواد و روش ها: جهت بررسی کیفی از 18 قسمت مختلف تصفیه خانه و واحدهای تولیدی در 10 نوبت نمونه برداری شد. در کل نمونه ها pH, دما, چربی و روغن, نیاز اکسیژن خواهی زیستی, نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی, مواد معلق کل آزمایش شد. جهت بررسی کمی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه با ثبت کارکرد کنتور واقع در ورودی متعادل سازی انجام یافت. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز میانگین واریانس و همبستگی ارتباط نتایج مشخص شد.یافته ها: دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه در محدوده 150-100 مترمکعب در روز, دامنه تغییرات pH, مواد معلق کل, نیاز اکسیژن خواهی زیستی, نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی, چربی و روغن در قسمت های مختلف به ترتیب 3.95-10.96, 0-1637.7, 1.9-59674, 6-99600, 0-1008 میلی گرم بر لیتر و دامنه تغییرات بازده حذف نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی, نیاز اکسیژن خواهی زیست, مواد معلق کل, چربی و روغن در تصفیه خانه به ترتیب 94-99.7, 97.9-99.8, 89-98.5, %92.7-100 بود.بحث و نتیجه گیری: تغییر فصل, زمان, نوع و میزان محصول بر آلودگی موثر و از نسبت نیاز اکسیژن خواهی زیستی به نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی در ورودی تصفیه خانه مشاهده شد نوع سیستم زیستی به کاررفته مناسب و 14-10% آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID