مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی) | سال:1388 | دوره:9 | شماره:4 | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:111

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

494

دانلود:

133

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل موثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاری مشروط (CVM)

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 111

چکیده

 این مطالعه با هدف برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM)  و شناخت عوامل موثر بر آن صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکیمل پرسشنامه در میان شهروندان اصفهان, شیراز و مرودشت جمع آوری گردید. این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی - اجتماعی بازدیدکنندگان, تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمایل به پرداخت بود. عوامل مورد استفاده در تخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس, تحصیلات, شغل و سن پاسخ دهندگان, درآمد, بعد خانوار, تمایلات زیست محیطی, فاصله و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود.با توجه به داده های به دست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که به صورت مقادیردامنه ای, شامل سطوح صفر, 50-20, 100-50, 150-100, 200-150 و300-200 هزار ریال بود از روشهای پروبیت رتبه ای و توبیت استفاده گردید. بر اساس یافته ها, متوسط تمایل به پرداخت برابر با 114530 ریال به ازای هر خانوار به دست آمد.از میان عوامل یاد شده اثر جنس, بعد خانوار, فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد حایز اهمیت آماری بود. در مورد متغیر جنس, مشخص شد که زنان در مقایسه با مردان از تمایل به پرداخت بالاتری برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید افزایش بعد خانوار, فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنی دار دارد. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان, ارزش مجموعه در نزد بازدیدکنندگان داخل و مازاد مصرف کننده به ترتیب افزون بر 6640 و 6060 میلیون ریال برآورد گردید. بر اساس یافته های مطالعه, مشخص شد روش ارزش گذاری مشروط از تناسب خوبی برای ارزش گذاری کالاهای تاریخی برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID