مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,860

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برگشت پذیری سیروز در هپاتیت خودایمن (Autoimmune Hepatitis)

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 71

چکیده

 پیش زمینه: فیبروز پیشرفته کبدی و سیروز عموما ضایعات برگشت ناپذیر تلقی می شده اند. هدف این مطالعه تعیین برگشت پذیری سیروز, در پی درمان هپاتیت خودایمن است.روش ها: هفت بیمار مبتلا به هپاتیت خودایمن با شواهد بافت شناختی سیروز وارد مطالعه شدند. پس از این که بیماران تحت درمان قرار گرفتند, در دوره پی گیری حین بهبود (remission) بالینی و بیوشیمیایی بیماری, از آنان بیوپسی کبد به عمل آمد. نمونه های بیوپسی به صورت تصادفی و جفت نشده بر اساس بیمار کد بندی شدند و مستقلا توسط دو آسیب شناس بر اساس شاخص فعالیت هپاتیت (HAI) با حداکثر درجه فیبروز 6 (stage), امتیازدهی شدند.نتایج: در سه بیمار, در بیوپسی دوم از کبد, فیبروز وسیع کبدی مشاهده شد. اما در چهار بیمار در بیوپسی پس از درمان, سیروز و فیبروز کبدی از بین رفته بود. در بیماران اخیر میانگین سطح آلاتین آیمنوترانسفراز از 776.3U/L به 23U/L کاهش یافت. میانگین سطح بیلی روبین از 5.85mg/dl به 0.98mg/dL کاهش یافت. در همه بیماران در زمان تشخیص بیماری, فیبروز شدید یا سیروز وجود داشت اما در بیوپسی پی گیری از بین رفته بود. کاهش درجه فیبروز به طور میانگین از 5.88 به (p=0.0002) 0.5 و کاهش درجه (grade) نکروانفلاماسیون (necroinflammation) به طور میانگین از 11.38 به 2.5 بود (p=0.0008).نتیجه گیری: سیروز اثبات شده به علت هپاتیت خودایمن می تواند در برخی از بیمارانی که به درمان پاسخ می دهند برگشت پذیر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ملک زاده، رضا، محمدنژاد، مهدی، ناصری مقدم، سیاوش، سهراب پور، امیرعلی، رخشانی، ناصر، توانگر، سیدمحمد، تحققی، سوسن، و زمانی، فرهاد. (1382). برگشت پذیری سیروز در هپاتیت خودایمن (Autoimmune Hepatitis) . گوارش، 8((پیاپی 44))، 67-71. SID. https://sid.ir/paper/86079/fa

  Vancouver: کپی

  ملک زاده رضا، محمدنژاد مهدی، ناصری مقدم سیاوش، سهراب پور امیرعلی، رخشانی ناصر، توانگر سیدمحمد، تحققی سوسن، زمانی فرهاد. برگشت پذیری سیروز در هپاتیت خودایمن (Autoimmune Hepatitis) . گوارش[Internet]. 1382؛8((پیاپی 44)):67-71. Available from: https://sid.ir/paper/86079/fa

  IEEE: کپی

  رضا ملک زاده، مهدی محمدنژاد، سیاوش ناصری مقدم، امیرعلی سهراب پور، ناصر رخشانی، سیدمحمد توانگر، سوسن تحققی، و فرهاد زمانی، “برگشت پذیری سیروز در هپاتیت خودایمن (Autoimmune Hepatitis) ،” گوارش، vol. 8، no. (پیاپی 44)، pp. 67–71، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/86079/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.