مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران | سال:1395 | دوره برگزاری:2

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اعتبار سنجی مدل رشد گیاهی WOFOST به منظور پیش بینی رشد و کارایی مصرف آب گندم در منطقه شهرکرد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 کم بودن نزولات جوی و پراکندگی نامناسب زمانی و مکانی آن باعث شده است که کشور ما در زمره کشورهای خشک تا نیمه خشک جهان قرار گیرد. مطالعات نشان می دهد که از کل منابع آب تجدید شونده کشور, بخش کشاورزی با 93 درصد بزرگترین مصرف کننده آب کشور می باشد. لذا استفاده بهینه از منابع آب موجود به خصوص در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به وضعیت کنونی منابع آب کشور, یکی از موثرترین راهکارهای مبارزه با بحران آب و افزایش کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی, توجه جدی به بهره وری آب کشاورزی می باشد. به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و افزایش بهره وری آب تاکنون نرم افزارهای بسیاری طراحی و گسترش یافته اند. نرم افزاری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است, نرم افزار شبیه سازی رشد گیاهان زراعی WOFOST می باشد. به منظور واسنجی مدل داده های هواشناسی سال های 1393-94 از ایستگاه هواشناسی شهرکرد تهیه گردید. همچنین داده های گیاه گندم از مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد تهیه گردید. با انتخاب سطح تولید پتانسیل, شبیه سازی انجام پذیرفت. نتایج طول دوره رشد و میزان کل تولید شبیه سازی شده با مقادیر واقعی مقایسه گردید. سپس پارامترهای گیاهی مرتبط تغییر داده شد. و فایل گیاه گندم برای منطقه شهرکرد ذخیره گردید. از داده های خروجی مدل, نمودار رشد گیاه گندم استخراج گردید و با شرایط آب و هوایی شهرکرد مقایسه گردید. همچنین میزان کارایی مصرف آب گندم از فایل خروجی استخراج گردید و با میزان کارایی مصرف آب در منطقه شهرکرد مقایسه گردید. که میزان کارایی مصرف آب شبیه سازی شده بالاتر از میزان واقعی بود. از دلایل پایین تر بودن کارایی مصرف آب گیاه گندم در منطقه شهرکرد نسبت به کارایی مصرف آب شبیه سازی شده توسط مدل کم بودن راندمان کاربرد آب و ضعف در مدیریت تولید گندم را می توان برشمرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID