مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی MIC و MBC یک نوع قارچ کش فرموله شده در آزمایشگاه به عنوان جایگزین قارچ کش های سنتی در شرایط invitro

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 یک قارچ کش جدید به صورت نانوامولسیون حاوی ماده موثر تبوکونازول و پروپیکونازول در آزمایشگاه فرمولاسیون و ساخته گردید. از این قارچ کش جهت کاهش و حذف احتمالی آلودگی درختان پسته به قارچ آسپرژیلوس استفاده گردید. حداقل غلظت بازدارنده و حداقل غلظت کشنده قارچ کش مذکور توسط انجام آزمون های میکروبی روی پسته ها پس از برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.