مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تولید و شناسایی ژنوتیپ های غله جدید تریتی پایرم ثانویه متحمل به شوری با مارکر هیبریداسیون DNA ژنومی در محل (GISH) و مارکر مولکولی AFLP

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چندشکلی طول قطعات تکثیر شده (AFLP) 
ژنوتیپ های جدید تریتی پایروم ثانویه متحمل به شوری (NPSSTTIGs) 
هیبریداسیون ژنومی در محل (GISH) 

چکیده

 غله جدید تریتی پایروم هگزاپلوئید اولیه, آمفی پلوئید متحمل به شوری و سومین غله ساخته شده به وسیله انسان, از تلاقی بین گندم دوروم و علف وحشی ساحل ایجاد شده است. کروموزوم 5Eb این غله حامل بسیاری از ژن های تحمل به نمک کلرید سدیم است. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.