مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر ISSR

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی گونه های گیاهی در برنامه های اصلاح نبات از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق تنوع ژنتیکی 15 توده زنیان بومی ایران با نشانگرهای ISSR ارزیابی گردید. 12 آغازگر انتخاب شده 153 باند قابل امتیازدهی تکثیر کردند. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.