مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

57

دانلود:

12

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعه اثر حلالهای آلی بر فعالیت الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا سویه PTCC1430

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پروتئازها کاربردهای مختلفی در حلال های آلی دارند و بنابراین پایداری آنها در حلال های آلی از اهمیت زیادی برخوردار است. الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا از جمله آنزیم های مقاوم به حلالهای آلی است. در این تحقیق آنزیم الاستاز نوترکیب بیان و با استفاده کرماتوگرافی تمایلی تخلیص شد و سپس مقاومت آن به غلظتهای 0-70% (V/V) از حلالهای آلی گوناگون شامل اتانول, متانول, ایزوپروپانول, گلیسرول, دی متیل فرمامید و اتیلن گلیکول بررسی شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی