Start: 2/2/2023 11:51:14 AMEnd: 2/2/2023 11:51:14 AM >> 226

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

72

دانلود:

18

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ریز ازدیادی گیاه سیب زمینی شیرین Ipomoea batatas (L.)Lam در شرایط کشت درون شیشه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اثر هورمون های مختلف رشد بر روی ریز ازدیادی سیب زمینی شیرین با استفاده از کشت تک گره بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اضافه نمودن هورمون به محیط کشت روشی مفید جهت رشد گیاهچه ها و ریشه دار کردن آنها بوده است. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی