مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

83

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ایجاد تنوع ژنتیکی در تعداد دانه در غلاف در باقلای رقم بهشهری با استفاده از اشعه گاما

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در صفات زراعی باقلای بهشهری, بذور این رقم با اشعه گاما در دزهای 20, 40, 60 و 80 گری تیمار و سپس در زمین کشت شدند. در پایان سال اول تعدادی بوته M1 به تصادف انتخاب و بذور پنجه اصلی آنها برداشت و در سال دوم بذر هر بوته M1 به صورت بوته به ردیف کشت گردید. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID