مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تعیین توالی ژن های کد کننده دو زیر واحد بزرگ RNA پلیمراز 2 در برخی هیفومیست ها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 زیست شناسی مولکولی طی چند دهه اخیر در جهت توالی یابی ژنوم موجودات زنده سوق یافته و اطلاعات مربوط به ژن های مختلف پروکاریوت ها و یوکاریوت ها رو به افزایش است. بر همین اساس, تحقیق حاضر جهت شناسایی قسمتی از ژن های کد کننده دو زیر واحد بزرگ RNA پلیمراز 2 در 14 جدایه متعلق به 5 راسته از قارچ های هیفومیست صورت گرفت. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.