مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اندازه گیری محتوای فعال ایمونولوژیکی شبه دیجوکسین در برخی گیاهان

نویسنده

مهاجرانی مریم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 دانشمندان سال ها برای شناسایی و اندازه گیری گلیکوزیدهای قلبی در گیاهان از روش های رادیوایمنی استفاده کرده اند که به دلیل کاربرد ترکیبات رادیو اکتیو دارای محدودیت می باشد. دیجوکسین یک گلیکوزید قلبی است که بر روی اعمال قلب تاثیرگذار است و برای معالجه نارسایی های حاد و مزمن قلبی کاربرد دارد. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.