مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

81

دانلود:

18

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی میانکنش داروهای ضدسرطان میتوزانترون و دانومایسین با پروتئین های هیستونی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 امروزه داروهای ضد سرطان دانومایسین و میتوزانترون در درمان طیف وسیعی از سرطان ها مثل تومورهای سخت و لوکمیاها کاربرد دارند. اعتقاد بر این است که هدف اصلی این داروها در سلول, مولکول DNA می باشد و داروهای فوق از طریق بخش حلقوی خود به درون جفت بازهای DNA اینترکاله شده و سنتز DNA و RNA را مهار می نمایند. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.