مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

61

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جداسازی و شناسایی فنوتیپی قارچهای مشارکت کننده در تخریب زیستی آثار باستانی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی فنوتیپی قارچهای موثر در تخریب زیستی چند بنای تاریخی شهر اصفهان, ایران بوده است. صدوبیست نمونه از بخشهای سنگی و چوبی عمارت چهل ستون, هشت بهشت, عالی قاپو, و مسجد شیخ لطف الله گرفته شد. نمونه ها بر روی محیطهای سابورود دکستروز آگار و پوتیتو دکستروز آگار کشت داده شد و به مدت چهار روز در دمای اتاق نگه داری گردید. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی