مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقاومت به نالیدیکسیک اسید شاخص مقاومت به سیپروفلوکساسین در سویه های اشریشیاکلی جداشده از گوساله های مبتلا به اسهال و سالم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 در این مطالعه, آزمایش حساسیت ضدمیکروبی در 100 سویه اشریشیاکلی (جدا شده از مدفوع گوساله های مبتلا به اسهال و گوساله های به ظاهر سالم) با استفاده از دیسک های نالیدیکسیک اسید و سیپروفلوکساسین انجام گرفت. بطور کل, %67 از 100 سویه اشریشیاکلی به نالیدیکسیک اسید مقاوم و %33 به نالیدیکسیک اسید حساس بودند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID