مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان | سال:1394 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان دستگاه های دولتی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سرمایه فکری شامل دانش, اطلاعات, تجربیات, بخش های تکنولوژیکی است سرمایه های فکری به سه بخش عمده سرمایه انسانی, سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم می شود. جامعه این پژوهش را کارکنان یکی از دستگاه های دولتی تشکیل می دهد. همچنین برای این پژوهش از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده و ضمنا روش تحقیق از نوع روایی محتوایی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سرمایه فکری توسط هرسیبلانچارو گلداسمیت (1994) می باشد که پایایی و روایی آن با وجود استاندارد بودن, مورد تائید اساتید قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش آماری و توصیفی داده ها تحلیل شده و نتایج نشان می دهد سرمایه ساختاری بر افزایش عملکرد انسانی تاثیر دارد ولی درصد بالایی را به دست نیاورده است. مولفه ی سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی دارا بوده است. مولفه ی سرمایه ارتباطی تاثیر بالایی بر عملکرد سازمانی دارد اما بعد از سرمایه انسانی قرار دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID