Start: 2/2/2023 12:43:35 PMEnd: 2/2/2023 12:43:35 PM >> 156

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

انتخاب دانش پیشگام در عصر اقتصاد دانش بنیان، پیش نیازها و ضرورت ها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اکنون الگوی اقتصاد دانش بنیان مهمترین برنامه در راستای توسعه علوم و تکنولوژی است. بر همین اساس کشورهای توسعه یافته جهان در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای خود, که همانا یکه تازی در عرصه اقتصاد دنیا است, دست به انتخاب دانش های پیشرو زده اند. در این مقاله ضرورت های لازم جهت انتخاب دانش های پیشرو در الگوی اقتصاد دانش بنیان مورد مطالعه قرار گرفته است. این پیش نیازها در قالب چهار دسته طبقه بندی شده است که به تفصیل به هر کدام پرداخته شده است. در تشریح هر کدام از این ضرورت ها, یافته ها و استنادهای چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. هر کشور با مدنظر قرار دادن این مجموعه از ضرورت ها و با توجه به منابع در اختیار, می تواند یک انتخاب درست از مجموعه دانش های موجود داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی