مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

297

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر عصاره گارسینیا کامبوجیا (Garcinia cambogia) بر وزن گیری، دریافت غذا و ضریب تبدیل مواد غذایی و نیز میزان پروتئین واکنشگر C و اسیدهای چرب غیر استریفیه سرم در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره آتروژنیک

صفحات

 صفحه شروع 334 | صفحه پایان 338

چکیده

 مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر بهبود دهنده عصاره گارسینیا کامبوجیا بر شاخص های مربوط به عملکرد و نیز میزان پروتئین واکنشگر C و اسیدهای چرب غیر استریفیه سرم موش های صحرایی تغذیه شده با جیره آتروژنیک انجام شد. سی موش صحرایی ماده یک ساله از نژاد Sprague-Dawley به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی, هر کدام 10 حیوان, تقسیم شدند. گروه شاهد با جیره پایه (حاوی 2% روغن مایع گیاهی و صفر درصد کلسترول) تغذیه شد, حال آن که جیره غذایی موش های گروه های دو و سه حاوی روغن گیاهی (2% روغن گیاهی مایع و 5% روغن گیاهی هیدروژنه) و 3% کلسترول بود. از روز چهل و پنجم به میزان 4.5% عصاره گارسینیا کامبوجیا به جیره گروه سه اضافه شد. پارامترهای مربوط به عملکرد در گروه سه به نحو معنی داری از دیگر گروه ها کمتر بود. میزان اسیدهای چرب غیر استریفیه سرم در روز 45 در گروه سه بیش از کنترل و در روز 75 بیش از سایر گروه ها بود. میزان پروتئین واکنشگر C سرم تفاوت معنی داری در میان گروه ها نداشت. در کل نتیجه گرفته می شود که عصاره گارسینیا کامبوجیا به دلیل توانایی در کاهش دادن شاخص های عملکرد, ممکن است به عنوان ابزار جدیدی در مدیریت وزن بدن قابل استفاده باشد. به علاوه, مطالعه حاضر نشان می دهد که دوزهای بالای این عصاره می تواند موجب افزایش قابل توجه در غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه سرم شود که احتمالا ناشی از افزایش تجزیه چربی های بدن است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی






  فایل موجود نیست.