مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

59

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات آپوپتوتیک دایورسین بر سلول های TCC

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مرگ سلولی در سلول های پستانداران از طریق مکانیسم های مختلفی از جمله آپوپتوز و نکروز در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی مختلف اتفاق می افتد. در سال های اخیر ترکیبات کومارینی متعددی با ویژگی القا کنندگی آپوپتوز معرفی شده اند. کاسپاز ها مشهورترین خانواده پروتئینی هستند که نقشی کلیدی در مسیرهای آپوپتوزی ایفا می کنند. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.