مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

63

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی باکتریولوژیکی پنیرخامه ایی، پروسس، تازه و رسیده در استان چهارمحال و بختیاری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این تحقیق با توجه به اهمیت پاتوژنهای سالمونلا, استافیلوکوکوس اورئوس, اشریشیاکلی, کلی فرم, کپک و مخمر در امنیت غذایی فرآورده های لبنی بخصوص پنیر, وضعیت پنیرهای موجود در سطح توزیع از این حیث مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 30 نمونه پنیر شامل پنیرهای رسیده در آب نمک, تازه, خامه ایی و پروسس در سطح توزیع و واحدهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی