video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

استفاده از تلفیق دمستر شافر برای تعیین موقعیت و وضعیت (جهت و زاویه) پرنده توسط دو سنسور GPS

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 برای تعیین موقعیت و وضعیت وسیله پرنده دو نوع سنسور اصلی وجود دارد. سنسورهای تعیین مطلق مکان مانند GPS و رادارها که اطلاعات را از خارج وسیله و در موقعیت مکانی مطلق دریافت می کنند و در روش دوم استفاده از سنسورهایی که با نام dead rocking شناخته می شوندکه در آنها با استفاده از موقعیت فعلی تخمینی از جهت و مکان بعدی جسم بدست می آید...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.