مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران | سال:1397 | دوره:16 | شماره:2 (مسلسل 61) | صفحه شروع:185 | صفحه پایان:193

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

250

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عصاره برگ گیاه گواوا بر استئوآرتریت القا شده در موش های صحرایی نر

صفحات

 صفحه شروع 185 | صفحه پایان 193

چکیده

 ) یک های درمانی بسیاری وجود دارد, اما هنوز هیچ پاسخ مشخصی برای درمان کامل این بیماری وجود ندارد. با توجه به اثرات جانبی مختلف ناشی از داروهای رایج؛ هدف از این مطالعه ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه گواوا بر OAمواد و روش این مطالعه بر روی مدل حیوانی به مدت 8 هفته با 25 موش صحرایی که با استئوآرتریت به وسیله کلاژناز القا شده بودند, انجام شد. تمام موش صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند, گروه اول, به کردند و تزریق داخل مفصلی سالین دریافت کرده بودند, گروه دوم روغن زیتون داخل مفصلی دریافت کردند, گروه سوم تحت درمان با هیالگان داخل مفصلی (IAقرار گرفتند, گروه چهارم عصاره برگ گیاه عصاره گواوا با دوز کم (λ و گروه آخر عصاره برگ گواوا )به دریافت کردند. همه گروه کشته ها برداشته شدند. تمام نمونه ها با آزمون غیرپارامتریک کروسکال-والیس (توزیع آزاد) با استفاده از نرم نسخه 23 آنالیز شدند. نتایج یافته توجهی را در گروه دوز بالا (50 λ و گروه کنترل نشان می های رادیوگرافی اختلاف معنی ها در ارزیابی توزیع در عرض فضای مفصلی وجود دارد (p value =0. 0001)نتیجه عصاره برگ گیاه گواوا اثر ترمیمی قابل توجهی بر استئوآرتریت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID