مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

551

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

آسیب شناسی سبک زندگی مصرف گرا بر کارکرد اقتصادی خانواده از منظر قرآن و حدیث

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در عصر کنونی توجه به فرهنگ کارآفرینی و سبک زندگی اسلامی و تاثیر انتخاب سبک زندگی بر کارکردهای خانواده ارزشمند و مورد توجه برنامه ریزان, سیاست مداران و مسوولین قرار گرفته, اسراف و مصرف گرائی در اسلام درنقطه مقابل صرفه جوئی و قناعت یکی از مباحث عمده ای است که بر روند زندگی افراد اثرگذار و قابل تامل می باشد, در ایران اسلامی با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه که تمام دستوراتش الهام گرفته از آیات قرآنی و احادیث بزرگان دینی است ضرورت دارد فرهنگ مصرف و تاثیرات آن بر کارکرد اقتصادی زندگی افراد و خانواده ها از منظر قرآن و احادیث مورد عنایت قرار گیرد, چرا که اثرگذاری آن بر پیشرفت, رشد و تعالی خانواده از زوایای مختلف دارای اهمیت است. هر گاه مصرف زدگی و اسراف در نفس آدمی و انسان ها تاثیر کند, مستولی شود و آنها را از مسیر کارآفرینی و سبک زندگی اسلامی خارج و گمراه سازد, کارکردهای خانواده خصوصا کارکرد اقتصادی را با مشکل روبرو ساخته و به نوعی حیات اقتصادی خانواده و جامعه دستخوش تغییر می گردد.مقاله حاضر با تعمق در آیات قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار (ع) به آسیب شناسی و تبیین آثار و پیامدهای سبک زندگی مصرف گرا بر کارکرد اقتصادی خانواده با رویکرد کارآفرینی و تولید ثروت پرداخته تا بدین وسیله ضمن افزایش سطح آگاهی, دانش افراد و خانواده ها و توصیه به پرهیز از مصرف بیش از اندازه به رشد و بالندگی خانواده کمک و الگوی مناسبی از زندگی برای انسان ها طراحی نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.