مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در سال های اخیر, مقررات متعددی با هدف حفظ استقلال و ارتقا کیفیت حسابرسی وضع شده است. محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی از جمله این مقررات می باشد. هدف این تحقیق, بررسی مقایسه ای دیدگاه استفاده کنندگان در مورد رابطه بین محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی با کیفیت حسابرسی است. همچنین, این پژوهش درصدد بررسی هزینه و منفعت مقررات مذکور می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه, بین 135 حسابرس و 77 نفر از کارکنان شرکت های سرمایه گذاری (مدیران مالی, مدیران سرمایه گذاری, کارشناسان ارشد, کارشناسان و تحلیل گران سرمایه گذاری) در سال 1394 در تهران توزیع شد. نتایج حاکی از آنست که, مقررات ذکر شده, موجب بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود اعتماد استفاده کنندگان می گردد. همچنین, طبق نتایج, اعمال مقررات مذکور بر هزینه حق الزحمه حسابرسی بی تاثیر بوده و همچنین, بین نگرش حسابرسان و کارکنان شرکت های سرمایه گذاری نسبت به تاثیر مقررات فوق بر کیفیت حسابرسی و اعتماد استفاده کنندگان تفاوت معنی داری وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی