video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

992

دانلود:

327

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 72

چکیده

 زمینه و هدف: این مطالعه به منظور بررسی وضعیت کیفیت زندگی به عنوان پیامد خدمات بهداشتی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران, انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 1500 دانش آموز دوره متوسطه شهر تهران انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد 27 سوالی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گروه کیداسکرین, جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد و نتایج در سطح آماری (p<0.05) معنی دار تلقی شد.نتایج: وضعیت کیفیت زندگی افراد تحت بررسی در حد متوسط بود. بیشترین میانگین مربوط به بعد ارتباط با والدین وکمترین مربوط به ابعاد بهزیستی جسمی و روانشناختی بود. بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره, جنسیت پیش بینی کننده معنی دار بعد بهزیستی جسمی بود. متغیرهای جنسیت و انتخاب افراد خانواده برای زندگی, پیش بینی کننده معنی دار بعد بهزیستی روان شناختی بودند. متغیرهای تحصیلات مادر, انتخاب افراد خانواده برای زندگی و ترکیب اعضای خانواده پیش بینی کننده معنی دار بعد ارتباط با والدین بودند. متغیر شغل پدر پیش بینی کننده معنی دار بعد حمایت اجتماعی و هم سالان بود. و در نهایت متغیر«انتخاب افراد خانواده برای زندگی» پیش بینی کننده معنی دار بعد محیط مدرسه بود.نتیجه گیری: وضعیت کیفیت زندگی افراد تحت بررسی در حد متوسط بود که قابل قبول نمی باشد و اجرای انواع مداخلات جهت بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه با تاکید بر ابعاد بهزیستی جسمی و روان شناختی پیشنهاد می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علی پور، منصوره، یاسری، مهدی، ماهری، آق بابک، و گرمارودی، غلامرضا. (1395). وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 14(4 )، 57-72. SID. https://sid.ir/paper/85114/fa

  Vancouver: کپی

  علی پور منصوره، یاسری مهدی، ماهری آق بابک، گرمارودی غلامرضا. وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی[Internet]. 1395؛14(4 ):57-72. Available from: https://sid.ir/paper/85114/fa

  IEEE: کپی

  منصوره علی پور، مهدی یاسری، آق بابک ماهری، و غلامرضا گرمارودی، “وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران،” مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، vol. 14، no. 4 ، pp. 57–72، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/85114/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی