Start: 2/5/2023 10:19:05 AMEnd: 2/5/2023 10:19:06 AM >> 51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,328

دانلود:

251

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان آمادگی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران نسبت به خطر زلزله

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 77

چکیده

 زمینه و هدف: با توجه به زلزله خیز بودن کشور و انتظار گسترده مبنی بر آمادگی بیمارستانها برای مقابله با آن, وجود برنامه مقابله با حوادث غیر مترقبه, ضروری است. هدف این مطالعه بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به خطر زلزله در سال 1386 بود.روش کار: پژوهش حاضر مقطعی, توصیفی‐تحلیلی است. جامعه پژوهش 21 بیمارستان دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشدکه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از چک لیست, پرسشنامه, مصاحبه و مشاهده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری دقیق فیشر استفاده شد.نتایج : یافته ها نشان داد 6/28 % , 9/61 % و 5/9 % از بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب در سطح ضعیف, متوسط و خوب آمادگی قرار دارند. نتایج نشان داد سطح آمادگی بیمارستان ها در حیطه برنامه ریزی ایمنی تجهیزات و مواد خطرناک با تخصصی شدن آنها افزایش می یابد و این ارتباط از نظر آماری معنادار است (038/0=p). نتایج حاکی است بین سطح آمادگی بیمارستان ها درحیطه برنامه ریزی کاهش خطرات ساختمانی و دوره آموزشی مدیریت بحران ارتباط وجود دارد و این ارتباط از نظر آماری معنادار است (034/0=p).نتیجه گیری: برگزاری برنامه های آموزشی در میزان آمادگی بیمارستانها بسیار موثر می باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

    طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی