مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,807

دانلود:

337

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تاریخ کاشت و علف های هرز بر عملکرد سه رقم عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط دیم خرم آباد

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 26

چکیده

 تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر صفات مهم زراعی ارقام عدس در شرایط دیم شهرستان خرم آباد طی سال زراعی 85-1384 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح (پاییزه, زمستانه و بهاره), رقم عدس در سه سطح (گچساران, فیلیپ و توده محلی لرستان) و رقابت علف های هرز در دو سطح (وجین و تداخل علف های هرز) بودند. تولید زیست توده عدس در کشت پاییزه به ترتیب 21.6 و .8155 درصد بیشتر از کشت های زمستانه و بهاره بود. کنترل علف های هرز سبب افزایش 34.7 درصد تولید زیست توده عدس شد. حداکثر عملکرد دانه عدس (1486 کیلوگرم در هکتار) از کشت پاییزه به دست آمد که به طور معنی داری بیشتر از کشت های زمستانه و بهاره بود. عملکرد دانه کشت پاییزه 28.0 و 297.6 درصد بیشتر از کشت های زمستانه و بهاره بود. عملکرد ارقام گچساران و فیلیپ به طور معنی داری بیشتر از توده محلی لرستان بود. وجین علف های هرز سبب افزایش 46.7 درصد عملکرد عدس شد. افزایش عملکرد ناشی از وجین علف های هرز در کشت های پاییزه, زمستانه و بهاره به ترتیب 48.4, 50.3 و 30.1 درصد بود. کاهش عملکرد دانه ناشی از تداخل علف های هرز برای ارقام گچساران و فیلیپ به ترتیب 54.7 و 47.6 درصد بود, در حالی که عملکرد دانه توده محلی لرستان در شرایط حضور و کنترل علف های هرز تفاوت معنی داری نداشت. بیش ترین عملکرد عدس (2394 کیلوگرم در هکتار) به کشت پاییزه رقم گچساران در شرایط کنترل علف های هرز و کم ترین عملکرد به کشت بهاره توده محلی لرستان در شرایط عدم کنترل علف های هرز مربوط بود. بر اساس نتایج این پژوهش کشت پاییزه و زمستانه ارقام گچساران و فیلیپ برای شهرستان خرم آباد و مناطق با شرایط آب و هوایی مشابه قابل توصیه است. وجین علف های هرز برای ممانعت از کاهش عملکرد عدس ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، سیدکریم، و احمدی، عبدالرضا. (1387). اثر تاریخ کاشت و علف های هرز بر عملکرد سه رقم عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط دیم خرم آباد. پژوهش کشاورزی، 8(1 (ب))، 13-26. SID. https://sid.ir/paper/84761/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی سیدکریم، احمدی عبدالرضا. اثر تاریخ کاشت و علف های هرز بر عملکرد سه رقم عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط دیم خرم آباد. پژوهش کشاورزی[Internet]. 1387؛8(1 (ب)):13-26. Available from: https://sid.ir/paper/84761/fa

  IEEE: کپی

  سیدکریم موسوی، و عبدالرضا احمدی، “اثر تاریخ کاشت و علف های هرز بر عملکرد سه رقم عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط دیم خرم آباد،” پژوهش کشاورزی، vol. 8، no. 1 (ب)، pp. 13–26، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/84761/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی