مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,729

دانلود:

300

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر اسید جیبرلیک (GA3) بر میزان تولید غده های بذری و عملکرد کل در سیب زمینی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 53

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک بر برخی خصوصیات کمی, غالبیت انتهایی غده و عملکرد غده های بذری سیب زمینی, این آزمایش در سال 1381 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک, وابسته به مرکز تحقیقات کشاروزی و منابع طبیعی همدان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمارهای هورمون اسید جیبرلیک در سه سطح (صفر, 5 و 10 قسمت در میلیون) بر روی سه رقم سیب زمینی (مارفونا, اگریا و دراگا) در سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که هورمون اسید جیبرلیک در غده های سیب زمینی توانست تعداد ساقه های اصلی در گیاه و در نتیجه تعداد غده های نزدیک به اندازه بذری را در هر بوته افزایش دهد و مشاهده شد که رقم مارفونا در تیمارهای 5 و 10 قسمت در میلیون از نظر تعداد و وزن متوسط غده بذری, نسبت به دو رقم دیگر برتری دارد به طوری که اختلاف آن در غلظت 5 قسمت در میلیون با رقم آگریا و در دو غلظت 5 و 10 قسمت در میلیون با رقم دراگا در سطح 1% معنی دار شد. بیش ترین اثر اسید جیبرلیک در افزایش تولید غده بذری در هر سه رقم با غلظت 5 قسمت در میلیون مشاهده شد. هر دو غلظت 5 و 10 قسمت در میلیون اسید جیبرلیک باعث افزایش تعداد ساقه در گیاه شدند. عملکرد, رقم مارفونا در تمامی تیمارها نسبت به ارقام دیگر بالاتر بود. در مجموع استفاده از غلظت 5 قسمت در میلیون اسید جیبرلیک در افزایش غده بذری و هم چنین عملکرد کل نتایج مطلوب تری داشته و قابل توصیه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودی، راحله، پرویزی، خسرو، و اکبری، ناصر. (1386). تاثیر اسید جیبرلیک (GA3) بر میزان تولید غده های بذری و عملکرد کل در سیب زمینی. پژوهش کشاورزی، 7(3)، 39-53. SID. https://sid.ir/paper/84729/fa

  Vancouver: کپی

  محمودی راحله، پرویزی خسرو، اکبری ناصر. تاثیر اسید جیبرلیک (GA3) بر میزان تولید غده های بذری و عملکرد کل در سیب زمینی. پژوهش کشاورزی[Internet]. 1386؛7(3):39-53. Available from: https://sid.ir/paper/84729/fa

  IEEE: کپی

  راحله محمودی، خسرو پرویزی، و ناصر اکبری، “تاثیر اسید جیبرلیک (GA3) بر میزان تولید غده های بذری و عملکرد کل در سیب زمینی،” پژوهش کشاورزی، vol. 7، no. 3، pp. 39–53، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/84729/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی