video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

89

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بهینه سازی ارایش مزارع بادی با تاکید بر پارامترهای موثر بر تولید توان ماکزیمم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بهینه سازی جانمایی مزارع بادی یکی از راههای افزایش توان خروجی مزرعه بادی میباشد. در این مقاله از الگوریتم ژنتیک برای به حداکثر رساندن انرژی خروجی مورد انتظار, استفاده شده است. هدف الگوریتم ژنتیک, بهینهسازی ارایش مزرعه بادی از نظر مکان, ارتفاع مبتنی بر هاب و قطر روتور توربینها برای جذب حداکثر انرژی باد و کاهش اثر سایه میباشد. مدل پیشنهادی با دو سناریو از سرعت باد و جهت توزیع آن از سایت بادی نشان داده شده است و نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات پیشین مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که با بهینه سازی ارایش مزرعه بادی از نظر مکان, ارتفاع مبتنی بر هاب و قطر روتور توربینها بطور همزمان, اجرای بهتری بر حسب حداکثر مقادیر انرژی خروجی مورد انتظار و کاهش اثر سایه از استراتژیهای موجود که فقط به بهینه سازی یک یا دو مورد از پارامترها بطور همزمان می پرداختند, را در بر دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی