مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences | سال:1382 | دوره:5 | شماره:2 | صفحه شروع:145 | صفحه پایان:150

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات جنس و وزن بدن بر ترشح اسید پایه معده در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 150

چکیده

 مقدار ترشح اسید معده در طول زمان یکسان نبوده و تغییراتی در آن ایجاد می شود. با وجود اینکه اثر جنس بر ترشح اسید پایه در موش صحرایی بطور مشخص مورد بررسی قرار نگرفته, اما توصیه می شود که در تحقیقات حیوانی ترجیحا از جنس نر استفاده شود که این مساله در مراکز تحقیقاتی مشکل آفرین می باشد. با توجه به پراکندگی بسیار زیاد در مقدار ترشح اسید پایه معده موش صحرایی در گزارشات قبلی, در این مطالعه سعی شد تا اثر بعضی از عوامل احتمالی موثر بر ترشح اسید پایه مانند جنسیت و وزن بدن مورد بررسی قرار گیرند. تعداد 51 سر موش صحرایی از نژاد Albino با محدوده وزنی 145-370 گرم از هر دو جنس, تحت شرایط کنترل شده دما و نور نگهداری شدند. در زمان آزمایش, حیوانات با استفاده از تیوپنتال سدیم بیهوش و یک لوله سیلیکون به معده آنها وارد گردید. مقدار اسید نمونه ها توسط دستگاه اسید تیتراتور اتوماتیک با استفاده از هیدروکسید سدیم تا pH=7 تیتر و محاسبه شد. برای مقایسه یافته ها از آزمون t-test و ضریب همبستگی استفاده شد و P کمتر از 0.05 معنی دار تلقی گردید. یافته ها نشان داد که میانگین ترشح اسید پایه در گروه نر و گروه ماده تفاوت معنی داری ندارد. میانگین وزن بدن و وزن معده در گروه نر بیشتر از گروه ماده بود ولی نسبت وزن معده به وزن بدن در گروه نر کمتر از گروه ماده بود. در هر دو گروه بین وزن بدن با وزن معده و ترشح اسید پایه رابطه معنی داری وجود داشت. بنابراین بنظر می رسد که میانگین ترشح اسید پایه در حیوان نر و ماده, علیرغم اختلاف در وزن بدن, تفاوتی ندارد و در مطالعات روی موشهای صحرایی, نیازی به استفاده از یک جنس نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID