مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences | سال:1385 | دوره:8 | شماره:2 | صفحه شروع:137 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

167

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع میگرن در معلمان مدارس زاهدان

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 142

کلیدواژه

چکیده

 زمینه و هدف: سردرد میگرن یکی از شایعترین سردردهای عروقی می باشد. به دلیل اینکه معلمان استرس زیادی را متحمل می شوند و استرس زمینه ساز میگرن می باشد و این بیماری می تواند ضررهای فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در پی داشته باشد, در این مطالعه, شیوع میگرن در معلمان زاهدان بررسی شد.مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1381 انجام و جمعیت مورد مطالعه آن 1539 معلم بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین مدارس زاهدان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک, مقطع تدریس, تحصیلات, سابقه تدریس, بیماریهای سیستمیک, خصوصیات سردرد, عوامل ایجاد و تشدید کننده سردرد و شدت سردرد صورت گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون Chi-square تجزیه و تحلیل آماری شدند و نتایج به صورت درصد گزارش شد.یافته ها: در این مطالعه 1539 معلم مورد بررسی قرار گرفتند که 40% آنها مرد و 60% آنها زن بودند. سن متوسط معلمین 35.7±6.55 سال بوده و %9.7 (حدود اطمینان 8.2, %95 تا 11.2 درصد) از نمونه ها مبتلا به سردرد میگرنی بودند. شیوع میگرن رابطه معنی داری با بومی یا غیربومی بودن, تحصیلات, سن, سابقه تدریس نداشت. اما با جنس و مقطع تدریس رابطه معنی داری داشت که در بین زنان 11.9 (حدود اطمینان 9.8, %95 تا 14.2 درصد) و در بین مردان %6.6 (حدود اطمینان 8.2, %95 تا 11.2 درصد) بود. در سه مقطع دبستان, راهنمایی و دبیرستان به ترتیب %8, %9.7 و 14% بود, میگرن در %54.2 موارد با اورا همراه بود.نتیجه گیری: شیوع میگرن در بین معلمان مدارس زاهدان تقریبا معادل شیوع میگرن در بطن جامعه بود و در خانمها بیشتر از آقایان بود. در خصوص علت بالاتر بودن شیوع این بیماری در خانمهای معلم, لازم است مطالعه بیشتری صورت گیرد. بعلاوه شیوع میگرن در بین معلمین مقطع دبیرستان بیشتر از معلمین مقاطع ابتدایی و راهنمایی بود که علت احتمالی آن چالشهای تربیتی دوران بلوغ است که به هر ترتیب موجب افزایش نگرانی معلم و تشدید سردردهای میگرنی می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID