مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences | سال:1389 | دوره:12 | شماره:2 | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

197

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر آنتی میکروبیال گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید و خمیر کلسیم هیدروکساید

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 17

چکیده

 زمینه و هدف: تحریکات میکروبی مهمترین عامل آسیب رسان به بافت پالپ و نسوج پری آپیکال است. بنابراین هدف اصلی از درمان های اندودنتیک حذف کامل یا به حداقل رساندن میکروارگانیسم ها به کمک روش های شیمیایی - مکانیکی می باشد. یکی از مواد شیمیایی مورد استفاده در درمان های اندودنتیک, کلسیم هیدروکساید است. مخروط های گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید نیز به جامعه دندانپزشکی معرفی شده اند. هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضدمیکروبی این ماده با خمیر کلسیم هیدروکساید در کانال های ریشه عفونی می باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه 90 دندان انسیزور ماگزیلای کشیده شده انسان انتخاب شد, پس ازآماده سازی کانال ها و استریل کردن ریشه ها, تمام نمونه ها (بجز 10 نمونه کنترل منفی) توسط باسیلوس سابتیلیس آلوده گردید. 80 ریشه آلوده به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شد: 10 ریشه در گروه کنترل مثبت (بدون درمان), 35 ریشه در گروه A (درمان با گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید) و 35 ریشه در گروه B (درمان با خمیر کلسیم هیدروکساید) اثرآنتی میکروبیال این مواد روی نمونه های آلوده در روزهای 1, 2, 3, 5 و 7 پس از درمان مورد مطالعه قرارگرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین اثر ضدمیکروبی خمیر و گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید اختلاف معنی داری وجود ندارد (P=0.35) اثر ضدمیکروبی خمیر و گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید با گذشت زمان افزایش می یابد, ولی این افزایش از روز سوم معنی دار می شود (P=0.01).نتیجه گیری: با توجه به عدم تفاوت معنی دار در فعالیت ضدمیکروبی گوتاپرکای حاوی کلسیم هیدروکساید در مقایسه با خمیر کلسیم هیدروکساید به نظر می رسد استفاده از این محصول در کانال های عفونی ریشه به عنوان پوشش داخل کانال نیازمند مطالعات بیشتری می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID