مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

653

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

روش تیسن یا تکنیک های درونیابی: برآورد هیدروگراف واحد آب زیرزمینی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

هیدروگراف واحد آب زیرزمینی نقشی مهم و موثر در برآورد حجم مخزن, بیلان آب زیرزمینی و در نهایت مدیریت بهینه منابع آب یک دشت دارد. در حال حاضر, برای محاسبه هیدروگراف واحد آب زیرزمینی در ایران با وجود روش های درونیابی دارای دقت و سرعت عمل زیاد, از روش سنتی تیسن استفاده می شود. در این تحقیق, سعی بر آن است که نتایج برآورد هیدروگراف واحد آب زیرزمینی حاصل از روش تیسن و روش وزن دهی معکوس فاصله به عنوان یکی از روش های درونیابی پر کاربرد با دقت بالا, با هم مقایسه شود. برای نیل به این هدف, دشت های زنجان (با شبکه پیزومتری پراکنده و نسبتا نامنظم) و گیلان (با شبکه پیزومتری متراکم و منظم) به عنوان مطالعه موردی انتخاب شدند. مجذور میانگین مربعات (RMSE) نقاط کنترلی برای وزن دهی معکوس فاصله و تیسن به ترتیب در دشت زنجان بطور متوسط 7.04 و 14.97 و در دشت گیلان بطور متوسط 1.15 و 1.80 بدست آمد که نشان می دهد روش وزن دهی معکوس فاصله بخصوص در شبکه پیزومتری نامنظم و پراکنده از دقت بالاتری نسبت به روش تیسن برخوردار می باشد. در ضمن در شرایط وجود شبکه منظم, دقت هر دو روش افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که همواره روش تیسن مقادیر هیدروگراف را نسبت به روش وزن دهی معکوس فاصله, بیشتر برآورد می کند که این می تواند خطای زیادی را وارد محاسبات حجم ذخیره و بیلان آب زیرزمینی نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی