Start: 1/31/2023 4:58:44 PMEnd: 1/31/2023 4:58:45 PM >> 226

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

47

دانلود:

9

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی مقدار و جهت فشار شروع شکست های القایی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 شناخت هرچه بیشتر از خصوصیات ژئومکانیکی مخازن نفت و گاز بسیاری از مشکلات توام با این صنعت را به ویژه در بخش حفاری و عملیات های ازدیاد برداشت مانند شکست هیدرولیکی را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد. در این مقاله, با انتخاب یکی از چاه های حفر شده در میدان نفتی هفتکل, 10 متر از بخش کربناته سازند آسماری مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن پس از تعیین پارامتر-های ژئومکانیکی و تنش های برجای وارد بر چاه, مدل سه بعدی آن با استفاده از نرم افزار FLAC 3D ساخته شد. با در اختیار داشتن لاگ تصویری OBMI در این بخش از چاه و اجرای مدل در فشار گل های مختلف, مقدار فشار شروع شکست های القایی و جهت آن مورد بررسی قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی