مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

9

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر پارامترهای مختلف بر محاسبه ی ساز و کار کانونی زمین لرزه ها در نرم افزار ایزولا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 انتخاب مناسب و بهینه سازی پارامترهای ورودی مورد استفاده در وارون سازی شکل موج, نقش مهم و اساسی در نتایج ساز و کار کانونی زمین لرزه محاسبه شده دارد. در این پژوهش, چندین پارامترهای مختلف در محاسبات وارون سازی را برای تعداد سه زمین لرزه در نرم افزار ایزولا تغییر داده ایم تا تاثیر این متغیرها را در نتیجه ی محاسبات خروجی بررسی نمائیم. این پارامترها عبارتند از مدل سرعتی پوسته, تعداد ایستگاه ها, آرایش ایستگاه ها و محدوده ی فیلترهای فرکانسی در وارون سازی. همچنین سعی شده است تا نقش تصحیح سطحی و عمقی کانون زمین لرزه ها در بهبود نتایج سازوکار کانونی آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا, از شاخص هایی چون دو زوج نیرو (DC) و تغییرپذیری سازوکار کانونی (FMVAR) جهت کنترل کیفیت نتایج بهره برده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که در صورتیکه کیفیت شکل موج ها مناسب باشد, توزیع و تعداد ایستگاه ها تاثیر چندانی بر کیفیت نتایج خروجی ندارد. ضمن آنکه انتخاب صحیح بازه فرکانسی برای فیلترهای وارون سازی و مشخصات چشمه موج, نقش کلیدی در بهبود کیفیت نتایج بازی می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی