مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

47

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بهبود تصویرسازی مهاجرت زمانی معکوس داده های لرزه ای

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 روش مهاجرت زمانی معکوس (Reverse time migration-RTM) جزء روش های تصویر سازی معادله موج مبنا بوده و دارای قابلیت بالایی در تصویر سازی ساختارهای پرشیب در محیط های زمین شناسی پیچیده می باشد. در این روش همه انواع موج بدون محدودیت شیب لحاظ شده و همین امر باعث تولید نوفه های فرکانس پایین در تصویر مهاجرت یافته می گردد. در مطالعه حاضر جهت کاهش و یا حذف نوفه های تولید شده, شرط تصویر سازی جدیدی ارائه می شود که اساس روش مهاجرت زمانی معکوس برای تصویر کردن پدیده های زیر سطحی است. در شرط تصویر سازی مذکور, میدان های موج بر اساس اطلاعات حاصل از بردارهای پوئین تینگ به مولفه های پایین رونده و بالا رونده جدا سازی شده, همچنین بر اساس اطلاعات بردارهای پوئین تینگ زوایای بازتاب محاسبه و تابعی وزن دار معرفی می گردد. نتیجه حاصل از بکارگیری روش بهبود یافته RTM روی داده های یک مدل مصنوعی استاندارد بر گرفته از محیط پیچیده زمین شناسی, نشان دهنده کارآمدی روش پیشنهادی برای حذف نوفه های تولیدی با فرکانس پایین و تولید تصویر عمقی مهاجرت یافته با کیفیت و وضوح بالا جهت شناسایی ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی