مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

59

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

کانی سازی مس رسوبی در ورقه یکصدهزار حلب، جنوب غرب زنجان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 محدوده مورد بررسی در ورقه یکصدهزار حلب و پهنه ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. کانی زایی مس عمدتا در واحدهای تخریبی میوسن در جنوب غرب زنجان رخ داده است.در این محدوده واحد های سنگی به صورت لایه های تخریبی قرمز و اکسیدان همراه با لایه های تخریبی احیایی وخاکستری رنگ می باشند. مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف نشان می دهد, کانی سازی مس عموما در ارتباط با لایه های ماسه سنگی حاوی فسیل گیاهی است و پراکندگی عناصر نادرخاکی در بخش های کانه دار نسبت به لایه-های دربرگیرنده بیشتر است. با توجه به ویژگی های خاص کانی سازی از قبیل سنگ میزبان (واحدهای قرمز اکسیدان به همراه لایه های احیایی خاکستری), شکل هندسی چینه سان وچینه کران, همراهی آثار و بقایای گیاهی و کانه زایی مس در ارتباط با آن, و مقایسه آن با انواع کانه زایی های مس در دنیا, کانه زایی مورد مطالعه با کانی زایی های مس با میزبان رسوبی و از نوع RED Bed قابل مقایسه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی