مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

42

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارایه مدل تخمین بهنگام طول صف در خیابان های شریانی اشباع شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 365 | صفحه پایان 376

چکیده

 طول صف یکی از پارامترهای اساسی جریان ترافیک در خیابان های شریانی است که معیار تعیین عملکرد و بهینه سازی جریان در این معابر قرار می گیرد. با این وجود این معیار در خیابان های شریانی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر را می توان وجود تقاطع ها و قطع متناوب جریان دانست که بررسی جریان در خیابان های شریانی را پیچیده می سازد. از طرفی با اشباع شدن این معابر بررسی جریان ترافیک دشوارتر می گردد. در این مقاله طول صف در شریانی های اشباع به عنوان یکی از پارامترهای اساسی جریان مورد توجه قرار گرفته است. تخمین این پارامتر با بررسی تغییرات پروفیل اشغال جریان ترافیک با استفاده از داده های ثانیه به ثانیه شناساگر صف و همچنین فازبندی چراغ از طریق مدل تخمین بهنگام صورت گرفته است. نقطه تمایز این مطالعه در نظر گرفتن اثر تقاطع بالادست و گروه وسیله نقلیه آزاد شده بر صف تقاطع پایین دست می باشد که بدین طریق مدل تخمین طول صف بهبود داده شده است. نتایج حاصل از تخمین طول صف با استفاده از داده های آماری برداشت شده در دو تقاطع تهران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. همچنین با استفاده از داده های آماری دو پارامتر ورودی مدل شامل زمان عکس العمل اولین وسیله صف نسبت به سبز شدن چراغ و نیز تاخیر حرکت وسایل نقلیه در صف نسبت به حرکت وسایل نقلیه جلوی آنها با شرایط تقاطعات تهران کالیبره شده و در اجرای مدل به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی بهبود 15 درصدی میانگین خطای تخمین طول صف را نشان داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی