مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراورس اصطکاکی در افزایش مقاومت جانبی خط آهن

صفحات

 صفحه شروع 401 | صفحه پایان 409

چکیده

 درز ریل ها در قوس هایی با شعاع کمتر از 400 متر در راه آهن به دلیل عدم امکان تامین مقاومت جانبی خط, جوشکاری نمی شوند. باقیماندن درزها در خط باعث افزایش هزینه ها و حجم فعالیت های نگهداری می شود. همچنین باعث ظاهر شدن خرابی هایی نظیر تغییر شکل پلاستیک تاج ریل, شکستگی تراورس, خرابی پابندها و به طورکلی زوال سریع هندسه قائم و افقی خط می گردد. در این مقاله, ابتدا راه کارهای افزایش مقاومت جانبی بررسی شده و یکی از راه کارها که استفاده از طرح ابتکاری تراورس اصطکاکی (که در آن سطح زیرین تراورس به جای مسطح بودن, به صورت زیگزاگی بر جسته شده تا مقاومت جانبی ناشی از سطح زیرین تراورس افزایش یابد) می باشد, تشریح شده است. در این مقاله تاثیر این نوع تراورس با انجام آزمایش های تعیین مقاومت جانبی خط بررسی شده است. آزمایش های انجام شده به صورت آزمایش تراورس منفرد بوده و نتایج آن نشان داده است که مقاومت جانبی خط با تراورس اصطکاکی در مقایسه با تراورس عادی در حدود 59.1 درصد افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی