مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه حمل و نقل
سال:1392 | دوره:10 | شماره:4
صفحه شروع:377 | صفحه پایان:390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی شیروانی های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی)

صفحات

 صفحه شروع 377 | صفحه پایان 390

چکیده

شکست واژگونی خمشی, یکی از انواع شکست های محتمل در شیروانی های سنگی می باشد. این نوع شکست در اثر تنش کششی ناشی از خمش ستون سنگ ها رخ می دهد. در این تحقیق, ابتدا شکست واژگونی خمشی به صورت آزمایشگاهی (در شرایط استاتیکی و دینامیکی) مدل سازی شد. سپس با استفاده از نرم افزار UDEC-DM تمامی مدل های آزمایشگاهی به صورت عددی مورد تحلیل قرارگرفت. برای مدل سازی آزمایشگاهی در شرایط استاتیکی بلوک هایی به طول 10 تا 35 سانتی متر ساخته و انتهای آنها را روی دستگاه میز لغزان محکم کرده و شیب میز را افزایش داده تا بلوک ها بشکنند. برای مدل سازی در شرایط دینامیکی بلوک ها را روی دستگاه میز لرزان نصب کرده و شتاب میز را افزایش داده تا شکست رخ دهد. در مدل سازی عددی جهت شبیه سازی از مدل درزه های voronoi استفاده شد. در این مدل سازی مدل رفتاری درزه ها مدل لغزشی کولمب و مدل رفتاری سنگ بکر مدل موهر است. در پایان نتایج مدل های آزمایشگاهی, عددی و روش تحلیلی موجود با یکدیگر مقایسه گردید. مقایسه این نتایج نشان می دهند نرم افزار عددی فوق ابزاری قدرتمند برای تحلیل شکست واژگونی خمشی و پیش بینی این نوع شکست در شرایط استاتیکی و دینامیکی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی