مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

الگوی تغییرات هندسی و جنبشی گسل زاگرس بلند در کوههای فراقون، جنوب شرق زاگرس

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 گسل زاگرس بلند به عنوان مهمترین ساختار در پهنه زاگرس بلند در بخش شرقی کمربند چین خورده-رانده زاگرس در هسته تاقدیس بزرگ در کوههای فراقون در سطح رخنمون یافته است. بررسی هندسه و سازوکار گسل زاگرس بلند در این ناحیه نشان دهنده تشکیل آن از دو قطعه مجزا است که تغییرات هندسی و جنبشی ناچیزی نسبت به یکدیگر دارند. قطعه شمال غرب, در غرب کوههای فراقون, دارای شیب 45 درجه به سمت شمال شرق و سازوکار راندگی با مولفه راستالغز راست بر می باشد که رخنمون توالی مزوزوییک و جوانتر را در سطح در پی داشته است. قطعه مرکزی- شرقی, در پهلوی جنوبی تاقدیس فراقون با شیب 70 درجه به سمت شمال شرق و سازوکار راندگی قرار دارد. در فرادیواره قطعه مرکزی گسل زاگرس بلند, گسل زاکین با شیب زیاد به سمت جنوب و سازکار راندگی با مولفه راست بر قرار گرفته که بعنوان یک گسل پس راند, رخنمون توالی پالئوزوییک زیرین در هسته تاقدیس فراقون را با یک هندسه بالاجسته در پی داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی