مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

58

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

شواهد پس راند جوان سازندهای زاگرس فروبوم بر روی پهنه سنندج –سیرجان، حاجی آباد، شمال بندرعباس

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پس راند جوان در حاجی آباد واقع در 150 کیلومتری شمال بندرعباس معرفی می شود. این پس راند سبب جاگیری سازندهایی ازحوضه زاگرس فروبوم بر روی سنگهای پهنه سنندج-سیرجان شده است. شواهد میدانی ساختاری در این منطقه مشخص می کند که بخش هایی از سازندهایی چون آسماری-جهرم و میشان به سمت شمال رانده شده و از روی نهشته های ملانژ افیولیتی زمیندرز زاگرس عبور کرده و بر روی نهشته های آتشفشانی حوضه کناره ای از پهنه سنندج-سیرجان قرار گرفته است. نهشته های حوضه زاگرس فروبوم در تاقدیس های برگشته فرادیواره ای با سطح محوری مخالف چین ها و گسل های اصلی حوضه زاگرس, با تمایل به سمت شمال بر روی مجموعه سنگهای زمیندرز و پهنه سنندج-سیرجان قرار گرفته اند. علاوه از سازندهای با سن ائوسن ومیوسن, کنگلومرای جوان کواترنری که بر روی سازند میشان نهشته شده, در فرادیواره گسل پس راند در تاقدیس فرادیواره ای, چین خورده است. این شواهد نشان می دهد پس راند در محل برخورد بین دو ورق قاره ای عربی و ایران بسیار جوان بوده و بوجود آمدن آن با سازوکار حرکتی امتدادلغز در زمیندرز زاگرس در ارتباط می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی