مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

61

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

صحت سنجی داده های توموگرافی و پلاریزاسیون القایی فرکانسی با مدل سازی عددی در محیط گسله

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 شناسایی ساختارهای زیر سطحی برای پژوهشگران همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده که با بکارگیری انواع روش های ژئوفیزیکی, با پیشرفت های تکنیکی همراه بوده است. از جمله این تکنیک های جدید مدلسازی دو بعدی یا سه بعدی عددی است. در این پژوهش از نرم افزار COMSOL استفاده شده است که سعی در مدلسازی یک محیط گسلی با استفاه از پلاریزاسیون القایی فرکانسی و مقاومت ویژه الکتریکی دارد. پس از تعریف مدل, اعمال شرایط مرزی و در نهایت حل این مدل مقاطعی ترسیم شد که موقعیت, عرض و عمق ماده معدنی را مشخص کرده و اطلاعاتی نیز در مورد محل گسل از طریق مقطع مقاومت ویژه الکتریکی بدست آمد. در ادامه با تغییر شرایط محیط سعی در انطباق کامل مدل با پاسخ های حاصله صورت گرفت که این تغییرات شامل افزایش ضخامت لایه رویی و کاهش فاصله الکترودی هستند که هر دو عامل در انطباق مدل با مقطع حاصله موثر بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی