Start: 1/31/2023 6:17:26 PMEnd: 1/31/2023 6:17:26 PM >> 186

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

463

دانلود:

270

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدیریت پروژه های اکتشافی با سیستم DSS

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ما در این مطالعه تاثیر توزیع لاگ نرمال در شبکه مدیریتی را نشان خواهیم داد, اگرچه پروژه ها همیشه با مشکلات رند کردن زمان اتمام فعالیت ها و خوش بینانه بودن زمان اتمام پروژه رو به رو هستند. ما در این مطالعه اهمیت فرض پیوسته و همبسته بودن فضای احتمالی زمان فعالیت ها و همچنین عدم لزوم فرض فضای پیوسته و غیر همبسته برای زمان فعالیت ها در سیستم مدیریتی یک پروژه معدنی را ثابت خواهیم کرد. کاهش پراکندگی زمان تخمین فعالیت ها و نهایتا رسیدن به زمان تخمینی بهینه برای هر فعالیت و همچنین زمان اتمام واقع گرایانه پروژه در این مطالعه مهمترین هدف ما می باشد. آنچه واضح است این است که هر سیستم مدیریتی اشکالاتی دارد که به مرور زمان با پردازش های مداوم روی داده های مختلف کاهش می یابد و در صورتی که اشکالی اساسی در آن سیستم به چشم نخورد, می تواند سالیان متمادی تعمیم یافته و در مدیریت پروژه ها استفاده شود. سیستم های PERT و CPM بیش از پنجاه سال است که در مدیریت پروژه ها استفاده شده و همچنین توسط افراد زیادی تعمیم و ترمیم یافته است, با این وجود هنوز کارایی داشته اگرچه نقص هایی هم در آنها مشاهده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی