مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه حمل و نقل
سال:1395 | دوره:13 | شماره:2 (پیاپی 47)
صفحه شروع:101 | صفحه پایان:113

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

640

دانلود:

214

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین مدل تاثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از سال 1389-1350

نویسنده

خاکساری علی

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 113

چکیده

حمل و نقل ریلی به عنوان عامل ارتباط دهنده مراکز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش به فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی, از دو بعد توسعه ملی و قیمت نهایی کالا و خدمات دارای اهمیتی خاص می باشد و نقش اساسی و کلیدی در تقریبا تمامی فرآیندهای اقتصادی یک کشور دارد. بنابر این توجه دقیق و جامع به هریک از عوامل زیرساختی حمل و نقل ریلی در تامین بازده اجتماعی- اقتصادی جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه یک کشور به شمار می رود. کشور ایران با 1648195 کیلومتر مربع وسعت یک استثناء نمی باشد و بنابراین توسعه اقتصادی آن بطور جدی به توسعه زیرساخت های ریلی آن بستگی دارد. این مقاله به بررسی تاثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1350 الی 1393 اختصاص دارد. برای تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است و برای بررسی توسعه حمل و نقل ریلی از فاکتورهای میزان بار برحسب تن -کیلومتر, مسافت پیموده شده توسط قطار, تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش حمل ونقل ریلی و گازوییل مصرفی در بخش حمل ونقل ریلی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که میزان بار برحسب تن-کیلومتر, مسافت پیموده شده توسط قطار و تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش حمل ونقل ریلی تاثیر معنی دار مثبت و گازوییل مصرفی در بخش حمل ونقل ریلی تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور ندارد. این مطالعه با استفاده از نرم افزار EViews انجام شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.