مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

49

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ریزدیرینه شناسی نهشته های کرتاسه بالایی در برش گذرگاه تاشقرغان، شمال افغانستان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور بررسی های ریزدیرینه شناسی نهشته های سنگ آهکی کرتاسه بالایی، برشی در شمال افغانستان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی مقاطع نازک تهیه شده از این نهشته ها، نشان دهنده مجموعه ای غنی از روزن بران کف زی است که گویای نهشته شدن این رسوبات در مناطق عمیق و تشکیل رخساره بنتیک در دریای آن زمان می باشد. در این بررسی تعداد 20 جنس و 17 گونه از روزن بران و همچنین تعداد 2 جنس از جلبک های آهکی موجود در این نهشته ها شناسایی شده و معرفی می گردند. با توجه به مجموعه ریز زیای موجود در این نهشته ها، سن مایستریشتین برای برش چینه شناسی تاشقرغان در شمال افغانستان تعیین شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی